Stikstof in Gelderland

Meer weten?

Stikstof in Gelderland

De Provincie Gelderland stelt in aanvulling op de landelijke regelingen, LBV en LBV+, een drietal subsidieregelingen open. Hiermee wil men een reductie van de stikstofdepositie realiseren op een of meer Natura 2000-gebieden door ondernemers te stimuleren om:

 • een (deel van de) veehouderij te beëindigen op de huidige locatie en ruimte te bieden om door te gaan met andere economische activiteiten op dezelfde locatie. Hiervoor wordt de subsidieregelingen ‘stikstofreductie via aanpassing van veehouderijen’ opengesteld.
 • de veehouderij te beëindigen op de huidige locatie en ruimte om door te gaan met hetzelfde bedrijf op een nieuwe locatie. De subsidie ‘stikstofreductie door verplaatsing veehouderij’ wordt hiervoor beschikbaar gesteld.
 • om te investeren in bewezen maatregelen die stikstofuitstoot verminderen (dit geldt voor veehouderijen die een PAS-melding én een legalisatieverzoek hebben gedaan). Hiervoor wordt de subsidie ‘Investeringen in bewezen stikstof reducerende maatregelen in stalsystemen door PAS-melders’ opengesteld.

Hieronder worden de subsidies nader toegelicht.

De subsidieregelingen kunnen worden aangevraagd van 28 september 2023 tot en met 30 juni 2024. Elke subsidie wordt behandeld op volgorde van binnenkomst en wordt verleend totdat het bedrag van € 2.000.000 (per subsidie) is bereikt.

Subsidie ‘stikstofreductie via aanpassing van veehouderijen’

Middels deze subsidie kunt u investeren in nieuwe economische activiteiten op (een deel) van uw huidige veehouderijlocatie om stikstofreductie te realiseren.

U kunt subsidie aanvragen voor gehele of gedeeltelijke aanpassing van uw veehouderij in Gelderland naar:

 • een nieuw landbouwbedrijf;
 • een nieuw bedrijf dat geen landbouwbedrijf is.

Onder andere onderstaande voorwaarden zijn van belang om in aanmerking te komen voor de subsidie:

 • door de aanpassing worden geen of minder landbouwhuisdieren gehouden;
 • de aanpassing leidt tot een reductie van tenminste 85% van de stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied in Gelderland;
 • uw onderneming is de afgelopen 5 jaar onafgebroken en op bedrijfseconomisch gangbare wijze in gebruik geweest voor het indienen van de aanvraag;
 • de activiteiten worden uitgevoerd in Gelderland.

De maximale bijdrage bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot maximaal:

 • € 20.000 voor een gehele of gedeeltelijke aanpassing naar een nieuw landbouwbedrijf;
 • € 200.000 voor een gehele of gedeeltelijke aanpassing naar een nieuw bedrijf wat geen landbouwbedrijf is.

Subsidie ‘stikstofreductie door verplaatsing veehouderij’

Middels deze regeling wil de provincie ondernemers stimuleren om hun veehouderij te beëindigen op de huidige locatie en ruimte bieden om door te gaan met hetzelfde bedrijf op een nieuwe locatie. Men wil hiermee een reductie van stikstofdepositie realiseren op een of meer Natura 2000- gebieden in Nederland.

Subsidie kan aangevraagd worden voor:

 • de kosten voor het demonteren, verplaatsen en weer opbouwen van bestaande voorzieningen. Of als sprake is van modernisering van voorzieningen of verhoging van de productiecapaciteit;
 • de kosten (of een deel) van de investeringen.

Door de verplaatsing dient wel 85% reductie van stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied in Gelderland te worden gerealiseerd. Tevens dient u voor de nieuwe locatie gebruik te maken van een bestaande natuurvergunning en dient de stikstofdepositie op een nieuwe locatie niet hoger te worden. Er gelden hiernaast nog meer voorwaarden.

De maximale bijdrage bedraagt:

 • 100% van de subsidiabele kosten voor het demonteren, verplaatsen en weer opbouwen van bestaande voorzieningen.
 • 65% van de subsidiabele kosten van modernisering van voorzieningen of verhoging van de productiecapaciteit. Het percentage van 65% kan worden verhoogd tot maximaal 80% onder bepaalde voorwaarden.

Subsidie ‘Investeringen in bewezen stikstof reducerende maatregelen in stalsystemen door PAS-melders’
Ondernemers met een veehouderij die een PAS-melding en een legalisatieverzoek hebben gedaan, wil de Provincie Gelderland met deze regeling stimuleren om te investeren in bewezen maatregelen die stikstofuitstoot verminderen. Dit maakt legalisatie (een vergunning) mogelijk.

U kunt onder bepaalde voorwaarden subsidie aanvragen voor de aanschaf en het gebruiksklaar maken van een of meer bewezen technieken, installaties, apparatuur, machines of uitrusting die leiden tot reductie van stikstofemissie in het stalsysteem.

De maximale bijdrage bedraagt 65% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 25.001 en een maximum van € 200.000. Het percentage kan onder andere worden verhoogd tot maximaal 80% als u een jonge landbouwer bent.

Mocht u interesse hebben in één van deze subsidies, neem gerust contact met ons op.