Pachtnormen 2024

Lees verder voor meer informatie.

De pachtnormen 2024 zijn onlangs bekend gemaakt en zijn sinds 1 juli 2024 van kracht.

Het gaat hierbij om de pachtnormen voor los land, los tuinland, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen. Volgens de wettelijke regeling van de pachtprijzen bestaan er twee soorten pachtnormen. Voor ‘nieuwe’ contracten, aangegaan op of na 1 september 2007, geldt een maximale pachtprijs (regionorm). De pachtprijs van bestaande contracten, aangegaan vóór 1 september 2007, wordt aangepast met een percentage: het zogenaamde veranderpercentage.

Pachtnormen los bouw- en grasland

De pachtnormen 2024 van los bouw- en grasland zijn in alle pachtprijsgebieden hoger dan de pachtnormen 2023. Het varieert van een stijging van 16% in het Noordelijk weidegebied tot een toename van 65% in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied.

Deze pachtnormen voor 2024 zijn berekend op basis van de grondbeloning in de jaren 2018-2022. De grondbeloning van los bouw- en grasland per pachtprijsgebied wordt afgeleid van het inkomen van akkerbouw- en melkveebedrijven in het gebied. In de melkveehouderij is een goed inkomensjaar (2017) vervangen door een jaar (2022) met een zeer hoog inkomen. In de akkerbouw lag landelijk gezien het inkomen in 2017 onder het langjarig gemiddelde, het inkomen in 2022 is op een zeer hoog niveau uitgekomen.

De pachtprijs voor een pachtcontract aangegaan vóór 1 september 2007, wordt aangepast met het veranderpercentage. Bij een positief veranderpercentage mag de nieuwe pachtprijs maximaal 10% boven de nieuwe regionorm liggen. Is de huidige pachtprijs al 10% hoger is dan de nieuwe regionorm? Dan blijft de pachtprijs gelijk. Tevens geldt als bovengrens voor de nieuwe pachtprijs 2% van de vrije verkeerswaarde van de grond waarop de pachtprijs betrekking heeft. De laagste van beide plafonds geldt. Bij een negatief veranderpercentage mag de nieuwe pachtprijs maximaal 10% onder de nieuwe regionorm uitkomen. Wanneer de huidige pachtprijs al 10% lager is dan de nieuwe regionorm, dan blijft de pachtprijs gelijk.

 

Voor de pachtovereenkomsten ingegaan op of na 1 september 2007 geldt de nieuwe regionorm als maximale pachtprijs. Is de tussen partijen geldende pachtprijs bij aanvang van de pachtovereenkomst lager dan de maximale pachtprijs, dan wordt de pachtprijs evenredig aan de stijging of daling van de maximale pachtprijs van dat jaar herzien.

Agrarische bedrijfsgebouwen en woningen

De berekening hoogst toelaatbare pachtprijzen in 2024 voor agrarische bedrijfsgebouwen en de pachtprijs voor bestaande overeenkomsten zijn 4,25% hoger dan in 2023.

De maximale pachtverhoging voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten van vóór 1 september 2007 bedraagt 5,8%. De hoogst toelaatbare pachtprijs voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten op of na 1 september 2007 stijgt met 3,8%.

De wijziging van de pachtprijs kan doorgevoerd worden met ingang van het eerstvolgende pachtjaar hetgeen verschilt per pachtovereenkomst.