LBV en LBV+

Meer weten?

LBV en LBV+

U heeft er ongetwijfeld al wat van gehoord: de landelijke aanpak piekbelasting. Het kabinet wil hiermee de stikstofneerslag in kwetsbare natuurgebieden snel terugdringen. Wanneer een bedrijf binnen 25 kilometer van overbelaste stikstofgevoelige natuur ten minste 2500 mol stikstofdepositie per jaar veroorzaakt, valt het bedrijf onder de aanpak piekbelasting.

De aanpak is op vrijwillige basis en als ondernemer zijn er verschillende mogelijkheden, zoals het extensiveren, omschakelen naar duurzame landbouw, overstappen naar een ander type bedrijf, verplaatsen, innoveren maar ook het vrijwillig beëindigen van een veehouderijlocatie. Een deel van de regelingen is nog in ontwikkeling. Zo volgen in het najaar onder andere de subsidie-regelingen voor innoveren (reductie door techniek) en verplaatsen. De regelingen inzake het beëindigen van de veehouderijlocatie zijn wel bekend en worden hieronder nader toegelicht.

Op 3 juli is de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting(Lbv-plus) en de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) geopend.

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus)

De Lbv-plus betreft een eenmalige regeling voor de melkvee-, varkens-, vleeskalver- en pluimveehouderij (kippen en kalkoenen). Veehouderijlocaties die landelijk de meeste stikstofneerslag veroorzaken op overbelaste Natura 2000-gebieden en hiermee vallen onder de aanpak piekbelasting, kunnen deze subsidie aanvragen. De Lbv-plus staat van 3 juli 2023 tot en met 5 april 2024 open.

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv)

De Lbv is een subsidieregeling voor veehouders met melkvee, kippen, kalkoenen of varkens die ook een forse stikstofneerslag op overbelaste Natura-2000 gebieden veroorzaken. Agrarische ondernemers die wel willen stoppen, maar niet onder de voorwaarden van de Lbv-plus vallen, kunnen zich hiervoor aanmelden. Er geldt voor deze regeling drempelwaarden per Natura 2000-gebied. De Lbv staat open van 3 juli 2023 tot en met 1 december 2023.

Een overzicht van de regelingen kunt u vinden in onderstaande tabel. Met de AERIUS Check kunt u uw stikstofneerslag berekenen. Deze berekening heeft u ook nodig bij het aanvragen van één van deze regelingen of het aanvragen van een SABE-voucher voor piekbelasters.

Mocht u de regeling aanvragen en deze beschikt krijgen, dan heeft u 6 maanden de tijd om de definitieve overeenkomst te ondertekenen. In deze overeenkomst staat dat u blijvend stopt met het houden van landbouwhuisdieren op de locatie(s) waarvoor u subsidie ontvangt. Na ondertekening moet u de voorwaarden van de regeling uitvoeren.

Maatregel Gerichte Aankoop en beëindiging veehouderij nabij natuurgebieden (MGAB)

Eind 2023 wordt ook de regeling Maatregel Gerichte Aankoop en beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden (MGAB) gepubliceerd. Dit is een aanvullende beëindigingsregeling die bij de openstelling aangevraagd kan worden bij de gemeente en biedt ook mogelijkheden voor bedrijven met andere diersoorten zoals konijnen, geiten- en schapenhouderijen.

Vragen of hulp nodig?

Bij het overwegen of u wilt deelnemen aan deze regeling komt veel kijken. Wanneer u advies wenst, neem gerust contact op met uw relatiebeheerder.